Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Divine Dresses: Divine Dresses, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 85594245.
 2. Klant: degene met wie Divine Dresses een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Divine Dresses en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Divine Dresses.
 2. Divine Dresses en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Divine Dresses en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3. Prijzen

 1. Divine Dresses hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Divine Dresses mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Divine Dresses niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4. Monsters en modellen 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5. Betalingen en betalingstermijn

 1. De Klant rekent producten direct af in de winkel.

Artikel 6. Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Divine Dresses het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Divine Dresses maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Divine Dresses, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

Artikel 8. Retentierecht 

 1. Divine Dresses kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Divine Dresses heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Divine Dresses.
 3. Divine Dresses is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Divine Dresses blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Divine Dresses met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Divine Dresses gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Divine Dresses gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Divine Dresses van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 10. Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 11. Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 12. Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Divine Dresses tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Divine Dresses geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 14. Klachten

 1. De Klant moet een door Divine Dresses geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Divine Dresses daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Divine Dresses hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Divine Dresses hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Divine Dresses.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Divine Dresses andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 15. Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Divine Dresses.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Divine Dresses ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Divine Dresses een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid Divine Dresses

 1. Divine Dresses is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Divine Dresses aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Divine Dresses is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Divine Dresses aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 18. Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Divine Dresses vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19. Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Divine Dresses toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Divine Dresses nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Divine Dresses in verzuim is. 
 3. Divine Dresses mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Divine Dresses kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 20. Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Divine Dresses door de Klant niet aan Divine Dresses kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Divine Dresses 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Divine Dresses kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Divine Dresses de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Divine Dresses hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Divine Dresses hiervan voordeel heeft. 

Artikel 21. Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Divine Dresses de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel. 

Artikel 22. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Divine Dresses mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Divine Dresses altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Divine Dresses zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 23. Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Divine Dresses aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Divine Dresses. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 24. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Divine Dresses bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Divine Dresses is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Divine Dresses is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Divine Dresses, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld: 04 december 2023

Book an appointment with Shopdivinedresses using Setmore

Contactformulier